Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
Salgs og leveringsbetingelser Datatec AS


Salgs og leveringsbetingelser
Salgs, og leveringsvilkår for Datatec AS presenteres på alle ordrer og vår e. handelsløsning.

ANVENDELSE
Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg og tjenester fra Datatec AS så frem til ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet eller på annen måte akseptert av ansvarlig leder eller Styreformann i Datatec AS.

KUNDER
Datatec AS selger kun til forhåndsgodkjente kunder. Kredittgodkjennelse vil bli foretatt av nye kunder.

PRISER
Alle priser og beløp er i norske kroner og oppgitt eksklusiv mva, frakt og eventuelt levering og installasjonskostnader. Ved bestilling av varer med salgskostnad under kr. 1.000 eks. mva. vil fraktkostnad og småordregebyr bli belastet kunden.


BETALING OG AVTALEOPPHØR
Betalingsbetingelser er kontant pr. 10 dager netto hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes av Datatec AS før levering effektueres på kreditt. Ved for sen betaling har Datatec AS rett til å kreve renter og purregebyr på den til enhver tid for falte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp i sin helhet er betalt. Ved oppkravs forsendelser forbeholder Datatec AS seg retten til å øke oppkravs beløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer. Alle formaliserte løpende avtaler som Backup Online, IT Drift, ASP, Hus konsulent, Responsavtaler, Kommunikasjonsleveranser m.v. har 3 måneders skriftlig oppsigelsestid så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. Oppsigelsen skal skje skriftlig i slutten av den måned før oppsigelsestiden på tre måneder trer i kraft.

BESTILLING
Bestilling kan gjøres via nettbutikken; https://shop.fagdatabergen.no/ eller direkte med selskapets salgsavdeling på salg@fagdatabergen.no / salg@Datatec AS.no eller på telefon 55295000.

BESTILLINGSFEIL
Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer / annullering av ordrer skje ved forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder kun uåpnet vare i originalemballasje. Datatec AS forbeholder seg i såfall retten til å fakturere et returgebyr på 15% av fakturaverdien, dog minimum 450 kr. eks mva.


PRODUKTINFORMASJON
Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale. Eventuelle feil kan ikke gjøres gjeldende ovenfor Datatec AS AS


LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varene leveres direkte til avtalt sted fra Datatec AS sine distributørers lager. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som Datatec ASs distributører har avtale med.
Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen. Hender det at Datatec AS må hente varer fra flere forskjellige distributører utløser dette fraktkostnader fra flere leverandører som videreføres til kunden. Datatec AS vil så langt man har mulighet påse at varer hentes fra så få leverandører som mulig, forutsatt lagerstatus og at dette blir mest prisgunstig for kunden.

SALGSPANT
Datatec AS har salgspant i de solgte og leverte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg. inntil hele kjøpesummen er betalt til Datatec AS. Datatec AS har etter 30 dager utover forfallsdato rett til å avhente utstyret av kunden. Eventuelle endringer eller forringelse på utstyrets opprinnelige stand ved leveranse, samt arbeidet / kostnadene med å få utstyret tilbake til opprinnelig stand vil belastes kunden innen 15 dager etter endringene er utført.

GARANTI
Datatec AS kan ikke selv tilby produktgarantier av noe slag uten at dette avtales særskilt skriftlig. Kjøperen må derfor følge til enhver tid produsentenes garantiregler. Ved produktets garanti avslutt er det kunden selv som står ansvarlig for eventuelle garantifornyelser. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32.

ANSVARSBEREGNING
Ved produktleveranser eller levering av konsulenttjenester er Datatec AS under ingen omstendighet ansvarlig for avledede eller indirekte skader, deriblant tapt arbeidsfortjeneste, tap av forventede besparelser eller gevinster, eller krav mot kunden fra tredjepart selv om Datatec AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Datatec AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig og senest innen 5 dager fra mottakelse foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen senest 5 virkedager etter varemottak. Når Datatec AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdelse eller krav gjeldende.

REKLAMASJON GARANTI og RETUR
Det er kundens ansvar å velge riktige produkter og tjenester. Kunden har ingen returrett på bestilte produkter med unntak av produktfeil eller andre garantigrunner. Ved garantispørsmål eller support skal kunden henvende seg til produktleverandørens garanti/support avdeling for å søke problemet løst. Datatec AS forholder seg kun til de enkelte leverandørers særskilte garanti og produktbetingelser som kun vil gjelde ved garantispørsmål.
Ved reklamasjon og retur av produkt for reparasjon er det kundens særskilte ansvar å ta full backup av alle data hvis leverandøren må fabrikk - gjenopprette maskinen.
Datatec AS tar ikke noe ansvar for gjenoppretting, mangler ved gjenoppretting, økonomiske forhold som måtte oppstå
på grunn reparasjonen. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt. Reklamasjon på feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold innen 8 dager fra varen er mottat. Eventuelle endringer eller kanselleringer som på forhånd er godkjent av Datatec AS skal kun skje skriftlig før bestilling av produktet og må godkjennes av salgsansvarlig i Datatec AS. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer og eventuelt godkjent retur bæres av kunden.

FORCE MAJEUR
Er Datatec AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, annet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Datatec AS fritatt for alt ansvar ovenfor kjøper.

TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Datatec AS – Nøstegaten 56 – 5011 Bergen